Nieuws

18 december 2011

Geheime commissielonen: verstrengde toepassing of toch niet?

Sommige kosten zijn maar als beroepskost aftrekbaar voor zover ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. De niet-naleving van deze verantwoordingsplicht wordt erg zwaar gesanctioneerd. Er kan u dan immers een bijzondere aanslag geheime commissielonen worden opgelegd. Die aanslag bedraagt 309 %. Een recente instructie van de administratie schreef een striktere toepassing voor, maar de minister van Financiën komt daar al weer op terug. (meer…)

4 december 2011

Nieuwe regels voor overdracht familiale ondernemingen

In het Vlaams Gewest kunnen familiale ondernemingen op fiscaal gunstige wijze aan de volgende generatie worden overgedragen. Het begrotingsdecreet van de Vlaamse Regering hervormt het bestaande systeem. Het nieuwe regime blijft gunstig voor de belastingplichtige, maar is vooral duidelijker en eenvoudiger. (meer…)

1 december 2011

Verlaagd schenkingsrecht op bouwgrond verlengd

In het Vlaams Gewest is de schenking van bouwgronden aan een verlaagd tarief onderworpen. Het begrotingsdecreet 2012 voorziet voor een laatste maal in een verlenging van dit gunstregime tot 31 december 2014. Daarnaast voert het decreet  enkele nieuwe voorwaarden in voor de toepassing van het verlaagde tarief. (meer…)

30 november 2011

Welke waarborgen heb ik wanneer mijn bank failliet gaat?

Het onderwerp is niet langer taboe. Zelfs in België kan een bank failliet worden verklaard, terwijl dat enkele jaren geleden nog totaal onmogelijk leek. In dit artikel gaan we na wat er gebeurt met de deposito’s die bij een dergelijke bank staan. (meer…)

28 november 2011

Successierechten: de sterfhuisclausule herbekeken en opnieuw afgewezen

De administratie heeft de techniek van de zogenaamde ‘sterfhuisclausule’ opnieuw afgeschoten. De beslissing van 15 juli 2011 van de administratie gaat in tegen de visie van het Hof van Cassatie. (meer…)

26 november 2011

Bedrijfsschadeverzekering: onontbeerlijk voor weldenkende ondernemers

Uw brandpolis komt gepast tussenbeide als uw zaak, praktijk of bedrijf werd geteisterd door een brand of door een storm. Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financiële klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt. (meer…)

22 november 2011

Circulaire maaltijdcheques: aantal werkelijke arbeidsdagen

U kan belastingvrij maaltijdcheques toekennen als het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk is aan het aantal dagen waarop de werknemer of zelfstandige bedrijfsleider effectief arbeidsprestaties levert. Een nieuwe circulaire van 2 september 2011 geeft toelichting bij het bepalen van dit aantal werkelijke arbeidsdagen van een werknemer of bedrijfsleider op basis waarvan hij recht heeft op fiscaal vrijgestelde maaltijdcheques. (meer…)

20 november 2011

Genoeg te eten en te drinken met de btw-regels op maaltijden en drank

U bestelt schotels bij een traiteur voor een vergadering, u biedt uw klanten een ontbijt aan, u neemt een drankje aan een drankautomaat of u haalt een maaltijd af bij de Quick. Maar weet u welk btw-tarief schuilgaat achter de vermelde prijzen? Hier antwoorden we in een notendop op uw belangrijkste vragen over btw op maaltijden en drank. (meer…)

18 november 2011

Mogelijkheden voor minnelijke schikking uitgebreid

Sinds 16 mei 2011 zijn de mogelijkheden om in de loop van een strafprocedure over te gaan tot een minnelijke schikking aanzienlijk verruimd. Ook voor sociale en fiscale strafzaken is deze wijziging relevant. (meer…)

15 november 2011

Sociale verkiezingen 2012: wees voorbereid

De sociale verkiezingen 2012 vinden plaats van 7 mei tot en met 20 mei 2012. Uw werknemers kiezen dan de nieuwe afgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de ondernemingsraad. De organisatie van de sociale verkiezingen start nog dit jaar volgens een strikte procedure. Die procedure bevat maar enkele wijzigingen vergeleken met die van 2008. (meer…)

10 november 2011

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen creëert gemoedsrust

Het is geen geheim dat de pensioenen voor zelfstandigen in België aan de lage kant zijn. Om na uw pensionering niet voor een voldongen feit komen te staan, kan u als zelfstandige best een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) afsluiten. Hiermee kunt u uw zelfstandigenpensioen opkrikken tot het niveau van dat van een werknemer. Het zorgt met andere woorden voor een beetje gemoedsrust. (meer…)

6 november 2011

Vervangingsdagen voor feestdagen 2012 vastleggen vóór 15 december

Tijdens de tien wettelijke feestdagen per jaar mogen uw werknemers in principe niet werken. Vóór 15 december 2011 moet u een bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen in 2012. Er zijn nog andere aandachtspunten ter zake. (meer…)

2 november 2011

Nut nieuwe formule Claeys voor berekening opzeggingstermijn hogere bedienden

De Arbeidsovereenkomstenwet bevat geen duidelijke berekeningswijze voor de opzeggingstermijn van “hogere” bedienden. Wil u een zogenaamd “hogere” bediende ontslaan, dan moet u met deze werknemer een akkoord sluiten over de duur van de opzegtermijn. De formule Claeys is al bijna 40 jaar een handig instrument om de opzegtermijn voor “hogere” bedienden te bepalen. De nieuwste versie van de formule is onlangs bekendgemaakt. (meer…)

26 oktober 2011

Opgelet: facturen die niet aan de voorschriften voldoen, kunnen rampzalige financiële gevolgen hebben

Zijn uw facturen voldoende gedetailleerd? Bevatten ze alle vermeldingen die wettelijk zijn vereist volgens het handelsrecht en het fiscaal recht? Als uw facturen niet aan de voorschriften voldoen, kan u sancties oplopen. Meer bepaald het recht op btw-aftrek kan u worden geweigerd. En dat kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. (meer…)

22 oktober 2011

De ene schuldsaldoverzekering is de andere niet

Als u een hypotheeklening wil afsluiten, moet u er meestal een schuldsaldoverzekering bijnemen. Op die manier kan u een lagere rentevoet voor uw lening krijgen. Toch loont het beslist de moeite om hiervoor even rond te kijken. Het premieverschil voor de schuldsaldoverzekering kan behoorlijk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Bovendien bestaan er niet alleen verschillende formules, maar er zijn ook alternatieven die voor uw specifieke situatie misschien meer aangewezen zijn. (meer…)

16 oktober 2011

Kosten eigen aan de werkgever: beroepsgebruik van de privéwagen

Het komt vaak voor: uw werknemer gebruikt zijn privéwagen voor een bezoek aan een klant of leverancier. De vergoeding die u als werkgever hem daarvoor betaalt, zijn kosten eigen aan de werkgever: in principe geen belastbaar inkomen voor de werknemer en beroepskosten voor de werkgever. In principe, want er zijn voorwaarden. Een overzicht. (meer…)

8 oktober 2011

Jaarlijkse structuurenquête voor ondernemingen en zelfstandigen opnieuw gewijzigd

Sinds 1996 voert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie jaarlijks een enquête uit naar de structuur van de ondernemingen. De informatie komt van een steekproef over de gegevens van het voorgaande boekjaar bij de bedrijven en zelfstandigen die in België actief zijn. De FOD Economie heeft de vragenlijsten aangepast met het oog op het berekenen van de Eurostatvariabelen en verdere administratieve vereenvoudiging. (meer…)

5 oktober 2011

Harmonisatie statuten van arbeiders en bedienden moet ten laatste op 8 juli 2013 rond zijn

Dat de ongelijkheden tussen arbeiders en bedienden ‘op termijn’ moeten verdwijnen, daar is iedereen het over eens. Het Grondwettelijk Hof geeft de wetgever nu exact nog twee jaar de tijd om de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden te voltooien. Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor u als werkgever? (meer…)

3 oktober 2011

Uitstel voor indienen elektronische aangifte vennootschapsbelasting

Vennootschappen krijgen tijd tot 7 november 2011 in plaats van 13 oktober 2011 voor de indiening van de elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting via Biztax. Het toegenomen aantal aangiften dat Biztax afhandelt samen met de aangiften in de personenbelasting die via tax-on-web worden ingediend, hebben lange wachttijden tot gevolg. Om de belastingplichtigen toe te laten hun aangifte tijdig in te dienen, wordt de indieningstermijn verlengd. (meer…)

30 september 2011

Registratie als aannemer wordt volledig afgeschaft

Wanneer u werkt met een niet-geregistreerde aannemer kon u tot voor kort aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale en sociale schulden van de aannemer. De niet-registratie heeft ook financiële gevolgen. Bij veel steunmaatregelen is de registratie van de aannemer een verplichte voorwaarde. De federale overheid gaat de registratie nu volledig afschaffen na kritiek van de Europese Unie. (meer…)

15 september 2011

De fiscale aftrek van studiekosten

In september gaan onze kinderen terug naar school en dat doet ons nadenken om zelf ook opnieuw achter de schoolbanken te gaan zitten. Maar zijn de kosten van een opleiding beroepskosten ? En mag u om het even welke opleiding volgen ? We zoeken het uit. (meer…)

12 september 2011

Aangifte tijdelijke werkloosheid verplicht elektronisch vanaf 1 oktober 2011

Wil u gebruikmaken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaak, dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Voorlopig kan dit per aangetekend schrijven, per fax of op elektronische wijze. Vanaf 1 oktober 2011 kan de mededeling enkel elektronisch zoals al verplicht is bij de crisiswerkloosheid voor bedienden. (meer…)

4 september 2011

Wettelijke intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties stijgt

De intrestvoet van toepassing op laattijdige betalingen bij handelstransacties bedraagt 8,5% voor het tweede semester 2011. Dat betekent een stijging van 0,5% ten opzichte van het percentage voor de eerste jaarhelft van 2011. Omdat ondernemingen en overheden nog steeds niet erg stipt zijn in hun betalingen, heeft Europa intussen een richtlijn goedgekeurd om de bestaande regeling te verstrengen. (meer…)

31 augustus 2011

Wat is het verschil tussen een reclamekost en een relatiegeschenk?

Relatiegeschenken kan u slechts voor de helft aftrekken als beroepskost. Reclameartikelen die opvallend de naam van uw vennootschap dragen, zijn echter volledig aftrekbaar. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen beide en deze correct te verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting. (meer…)

25 augustus 2011

Het taalgebruik bij de belastingaangiften

Uw vennootschap ligt in een gemeente van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dan ontvangt u een aanslag in het Frans of het Nederlands. Vraagt u zich soms af op basis van welke gegevens wordt beslist of uw vennootschap een Franstalige, respectievelijk een Nederlandstalige aanslag zal ontvangen? Regels en wetten leiden het taalgebruik en de taalkeuze van de overheid en bedrijven in goede banen. (meer…)

22 augustus 2011

Aangifte vennootschapsbelasting: last minute checklist

Het aangifteformulier vennootschapsbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2011. Zo heeft u een korte checklist met de laatste aandachtspunten alvorens u de aangifte gaat indienen. (meer…)

17 augustus 2011

Vlaanderen wijzigt verkeersbelasting

Vlaanderen heeft de nieuwe tarieven voor de verkeersbelasting gepubliceerd. Daarnaast heeft de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goedgekeurd om de belasting op inverkeerstelling (BIV) te vergroenen. Sinds 1 januari 2011 is het Vlaams gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet. (meer…)

11 augustus 2011

PC-privéplan: ook iPod en GPS komen in aanmerking

Uw werkgever kan belastingvrij een stuk bijdragen in de aankoop van uw nieuwe PC. De PC-privéplan regeling zorgt er immers voor dat u tot 780 euro kan ontvangen, vrij van belasting. De fiscus heeft hiervoor nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. (meer…)

2 augustus 2011

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Als u uw woning beveiligt tegen brand of inbraak, dan kan u de helft van de kosten inbrengen in uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering bedraagt maximum 690 euro (aanslagjaar 2011 – inkomstenjaar 2010). De fiscus heeft een omzendbrief uitgevaardigd met meer uitleg bij deze regel. (meer…)

31 juli 2011

Denk na over de commerciële en maatschappelijke naam van uw onderneming

Elke onderneming heeft een commerciële naam en een maatschappelijke naam. Die kunnen hetzelfde zijn maar ook verschillen. Het Wetboek van Vennootschappen beschermt enkel de maatschappelijke benaming. De handelsnaam geniet bescherming door de handelspraktijkenwet. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak