Nieuws

1 maart 2013

Een onroerend goed verhuren aan uw vennootschap, waarom niet?

Geld uit uw vennootschap halen kan op verschillende manieren. Uiteraard zal u zichzelf een bezoldiging uitbetalen. Daarnaast kan de vennootschap dividenden uitkeren. Maar heeft u er al eens over gedacht een onroerend goed in uw eigendom aan uw vennootschap te verhuren. (meer…)

22 februari 2013

Hoe derdenrekeningen boekhoudkundig verwerken?

Ontvangt of beheert u gelden van cliënten of derden? Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars zijn deontologisch verplicht die sommen op een speciale bankrekening te storten. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) bepaalt op welke manier u die derdenrekening of kwaliteitsrekening boekhoudkundig moet verwerken. (meer…)

20 februari 2013

Kan ik mijn sociale bijdragen laten betalen door mijn vennootschap?

Uw socialezekerheidsbijdragen moet u in principe zelf dragen. Het is evenwel niet verboden deze bijdrage door uw vennootschap te laten betalen. Daar zijn natuurlijk wel fiscale gevolgen aan verbonden. Zowel voor u, als voor uw vennootschap. (meer…)

18 februari 2013

Tarieven wettelijke interestvoeten voor 2013

Als u betrokken bent bij een overeenkomst en u betaalt niet tijdig, dan kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken daalt stevig van 4,25% in 2012 naar 2,75% in 2013. Bij handelstransacties tussen ondernemers, in fiscale en sociale zaken en bij overheidsopdrachten moet u rekening houden met andere interestvoeten. (meer…)

15 februari 2013

Help, daar komt de belastingcontroleur !

Als de belastingcontroleur plots voor de deur staat, wat moet u dan doen? Vooral niet panikeren. Het is waar dat de controleur verregaande bevoegdheden heeft. Maar u heeft als belastingplichtige niet alleen plichten, maar ook rechten. En de fiscus moet die respecteren. We lijsten op wat de controleur mag/niet mag doen en wat u moet doen. (meer…)

12 februari 2013

Hoe zit het precies met die forfaitaire beroepskosten?

Het brutobedrag van uw beroepsinkomsten mag u verminderen met de eraan verbonden beroepskosten. U kan uw werkelijke beroepskosten bewijzen, of als u dat niet kan of niet wil, kan u een forfait toepassen. We lichten deze forfaitaire beroepskosten kort toe. (meer…)

8 februari 2013

Boekhouding verenigingen van mede-eigenaars: genormaliseerd rekeningstelsel verplicht vanaf 1 januari 2013

De nieuwe wet op de mede-eigendom of appartementswet dateert al van 2 juni 2010 en is sinds 1 september 2010 in werking. Pas op 12 juli 2012 verscheen het koninklijk besluit dat het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vastlegt volledig op maat voor een vereniging van mede-eigenaars. Dit rekeningenstelsel moet worden gebruikt vanaf de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2013 of later. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in een advies en in een brochure het gebruik van bepaalde rekeningen aan de hand van praktische voorbeelden. (meer…)

4 februari 2013

Tewerkstellingsplan oudere en jonge werknemers: nieuwe doelgroepverminderingen voor werkgevers

Doelgroepverminderingen maken aanwervingen van bepaalde werknemers goedkoper door verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers en die voor jonge werknemers zijn grondig hervormd sinds begin dit jaar. (meer…)

1 februari 2013

Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor 2013

De nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2014 (uw inkomsten van 2013) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers. (meer…)

31 december 2012

Iedereen wint bij een win-winlening

Als een kmo nood heeft aan financiering kan de onderneming natuurlijk aankloppen bij een financiële instelling. In tijden van economische crisis is dat echter niet altijd makkelijk. Maar u kan als particulier ook een bevriende ondernemer helpen door met hem een win-winlening af te sluiten. Omdat de Vlaamse overheid investeringen door particulieren wil aanmoedigen, zit er voor u als kredietverstrekker een fiscaal voordeel aan vast. (meer…)

28 december 2012

Laatste kans om te regulariseren?

In het verleden heeft de regering ‘fiscale zondaars’ al een keer de kans gegeven om terug in het reine te komen via de EBA (de eenmalige bevrijdende aangifte). In 2005 kwam er dan de wettelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie. Dat systeem wordt door de begroting van 2013 aangepast en daarna afgeschaft. (meer…)

17 december 2012

Kosten voor huwelijksfeest aftrekbaar?

Op het eerste zicht lijkt het vanzelfsprekend dat u kosten voor een feest in uw privésfeer niet kan aftrekken van uw belastbare inkomsten. Deze kosten hebben immers geen beroepskarakter. Of toch wel? We zetten de pro’s en contra’s op een rijtje. (meer…)

15 december 2012

Corporate Governance Code: Vuistregel voor de (her)benoeming van de externe auditor

In de Belgische Corporate Governance Code vindt u regels die bepalen hoe vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Deze Code voor beursgenoteerde vennootschappen kan ook dienst doen als referentiekader voor andere vennootschappen. De ‘vuistregel voor de procedure van herbenoeming van de externe auditor ter garantie van een kwaliteitsvolle en transparante audit’ van de Commissie Corporate Governance ondersteunt de toepassing van de bepaling over de benoemingsprocedure van de commissaris. Dit is een belangrijke stap die garandeert dat het werk van de externe auditor ook wordt beoordeeld op basis van andere criteria dan louter het honorarium. (meer…)

12 december 2012

Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013

In de Wet op de arbeidsovereenkomsten vindt u loonbedragen die een invloed hebben op de duur van opzeggingstermijnen en de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract. De loongrenzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. (meer…)

6 december 2012

Btw en het uitreiken van facturen

Het btw-landschap werd de laatste tijd grondig hertekend. In een vorig bericht melden we al de komst van het systeem van de geregistreerde kassa voor de horeca (die uiteindelijk pas vanaf 2014 zijn intrede zal doen). Ook inzake facturatie staat er echter een (r)evolutie op stapel. Hoog tijd dus om die nieuwigheden te belichten. (meer…)

3 december 2012

Begroting 2013: nog meer nieuwigheden in de roerende voorheffing en enkele andere fiscale maatregelen

Op 20 november 2012 heeft de regering de begroting 2013 voorgesteld. Ook nu staan er weer een heleboel fiscale maatregelen in. De voorgestelde btw-verhoging is er niet bij, maar aan de roerende voorheffing worden wel weer wijzigingen aangebracht. We bespreken de wijzigingen inzake de roerende voorheffing en overlopen daarnaast de andere nieuwe maatregelen in vogelvlucht. (meer…)

28 november 2012

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en haal er een fiscaal voordeel mee

Milieuvriendelijke investeringen leveren niet langer fiscale voordelen op. De regering Di Rupo heeft deze belastingverminderingen immers grotendeels afgeschaft, maar u kan nog wel op een fiscaal voordelige wijze uw huis beveiligen tegen inbraak en/of brand. (meer…)

20 november 2012

Schijnzelfstandigen: nieuw weerlegbaar vermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst voor 4 sectoren

In haar strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers heeft de regering de Arbeidsrelatiewet aangepast. Voor 4 sectoren heeft dit gevolgen vanaf uiterlijk 1 januari 2013. Dan geldt voor hen een weerlegbaar vermoeden van een arbeidsovereenkomst of werknemerschap als 5 van 9 specifieke criteria zijn vervuld. Wie werkzaam is in die sectoren en wel eens een beroep doet op zelfstandigen, kan best vermijden dat die samenwerking wordt bestempeld als schijnzelfstandigheid. (meer…)

16 november 2012

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van uw aannemer

Als u beroep doet op een aannemer, loopt u het risico dat u mee aangesproken wordt voor zijn sociale en fiscale schulden. Deze regeling is op zich niet nieuw. Er werden recent echter wel wijzigingen aan aangebracht. Vanaf nu bent u ook mee aansprakelijk voor de loonschulden van uw aannemer. De aannemers zelf worden dan weer aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van hun onderaannemers. We leggen uit hoe dat nu precies zit. (meer…)

14 november 2012

Revolutie in de horeca: de geregistreerde kassa

Vanaf 1 januari 2013 zijn horecazaken verplicht een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Voor sommige exploitanten komt daar nog eens de verplichting bij om met een geregistreerde kassa te werken. Omdat de uitvoeringsbesluiten nogal lang op zich hebben laten wachten, is de start van de regeling wat uitgesteld. (meer…)

12 november 2012

Geef uw personeel eens een appeltje voor de dorst

Fruit is lekker en gezond. De overheid wil dan ook graag de consumptie van fruit bevorderen. Ze doen dat onder andere door het mogelijk te maken op een fiscaal vriendelijke manier gratis fruit uit te delen aan uw werknemers. (meer…)

5 november 2012

Feestdagen 2013: Vervangingsdagen vastleggen vóór 15 december

Feestdagen die samenvallen met een zondag moeten steeds worden vervangen. Onze nationale feestdag valt volgend jaar op zondag 21 juli 2013. U kan die dag vervangen op verschillende manieren. Vóór 15 december a.s. moet u de vervangingsdatum bekendmaken. (meer…)

2 november 2012

Dienstencheques: kent u de regels wel?

Het systeem van de dienstencheques is ondertussen goed bekend. Misschien maakt u er zelfs al gebruik van. Maar kent u al de regels wel? Heeft u er toch nog vragen over, dan vindt u hier de antwoorden. (meer…)

25 oktober 2012

Hogere RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste drie aanwervingen

Bent u een nieuwe werkgever die een eerste, tweede of derde werknemer in dienst wil nemen? Dan kan u voor deze werknemers tijdelijk verminderingen krijgen op de werkgeversbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid. Vanaf 1 oktober 2012 worden die bijdrageverminderingen verhoogd. En vanaf 1 januari 2013 zullen die nieuwe hogere verminderingen ook gelden voor de eerste drie werknemers die al in dienst waren vóór 1 oktober 2012. (meer…)

19 oktober 2012

Onderverhuring: een goed idee?

Via een tussenpersoon kan u een onroerend goed waarvan u eigenaar bent, verhuren aan uw eigen vennootschap. Zo kan u geld uit uw vennootschap halen. Maar is dat wel een goed idee? Het heeft voordelen en nadelen. We sommen ze voor u op. (meer…)

15 oktober 2012

Nogmaals over bedrijfswagens

Sinds de regering Di Rupo het systeem van de bedrijfswagens heeft gewijzigd, blijven er onduidelijkheden en discussies opduiken. De wetgever heeft al verschillende keren ingegrepen en ook de administratie heeft al meermaals van zich laten horen. Begin oktober kwam de fiscus nog maar eens op de proppen met een aanvulling op hun lijst van ‘frequently asked questions’. We lichten twee opvallende punten toe. (meer…)

4 oktober 2012

In hoeverre moet de fiscus mijn privacy respecteren?

De fiscus moet de privacy van de belastingplichtigen respecteren. Op 1 januari 2013 treedt er echter een nieuwe wet in werking die hierop een aantal uitzonderingen invoert. De belastingplichtige is vanaf dan dus minder goed beschermd tegen de fiscale administratie. Moeten we ons zorgen maken? (meer…)

1 oktober 2012

Meeneembaarheid: wat is dat precies?

Wie in België een woning koopt, moet daar belastingen (registratierechten) op betalen. In Vlaanderen bedraagt het tarief in principe 10%, of 5% als u een meer bescheiden woning koopt (het bekende ‘klein beschrijf’). Wat gebeurt er dan als u uw woning verkoopt en een nieuwe koopt?

We leggen het uit aan de hand van enkele voorbeelden (alle bedragen staan in euro, ook voor de jaren dat we nog met de frank betaalden).

Vroeger: telkens opnieuw betalen

Tot 2002 moest u telkens opnieuw registratierechten betalen als u een nieuwe woning kocht. Bovendien bedroeg het tarief toen nog 12,5% in plaats van 10% (sinds 2002). Deze tarieven zijn enkel geldig in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië geldt nog altijd 12,5% als standaardtarief.

voorbeeld

U heeft in 1980 een huis gekocht voor 100.000 euro. U betaalde toen onmiddellijk 12.500 euro belastingen (12,5% van 100.000). In 1998 verhuisde u. U verkocht uw oude woonst en kocht een nieuwe woning voor 140.000 euro. U betaalde opnieuw registratierechten op de koop van dit nieuwe huis. Dit kostte u deze keer 17.500 euro.

Sinds 2002: een ‘rugzakje’ voor betaalde registratierechten

Om te vermijden dat men telkens opnieuw registratierechten moest betalen, heeft de Vlaamse decreetgever in 2002 de meeneembaarheid ingevoerd. Deze meeneembaarheid is als een ‘rugzakje‘ waarin u letterlijk de belastingen die u bij een eerdere aankoop heeft betaald, naar de volgende koop kan meenemen.

U kan tot 12.500 euro ‘meenemen’. Deze grens geldt per woning en niet per persoon. Als u met z’n tweeën een woning verkoopt/nieuwe woning koopt, mag u dus geen 25.000 euro meenemen.

voorbeelden

Als we kijken naar ons eerste voorbeeld: u heeft in 1980 al eens 12.500 euro betaald. U koopt uw nieuwe woning in 2002 (na de invoering van de meeneembaarheid). U betaalt voor de woning 140.000 euro. Hierop zou in principe 14.000 euro belastingen moeten betalen (het tarief is ondertussen verlaagd tot 10%). Omdat u in 1980 al 12.500 euro heeft betaald, mag u die nu in rekening brengen :14.000-12.500 = 1.500. U moet deze keer nog maar 1.500 euro (bij)betalen.

U kocht in 2002 een huis voor 100.000 euro, waarop u 10.000 belastingen betaalde. In 2005 koopt u een nieuwe woning voor 180.000. Op deze tweede aankoop bent u in principe 18.000 euro belastingen verschuldigd: u heeft echter al 10.000 euro betaald in 2002. U betaalt nu dus slechts 8.000 euro. (Vermits u de eerste keer slechts 10.000 euro betaalde, kan u natuurlijk in uw rugzakje geen 12.500 euro meedragen).

U kocht in 2003 een woning voor 300.000 euro, de registratierechten bedragen 30.000 euro. In 2010 koopt u een woning voor 450.000 euro. De registratierechten bedragen in principe 45.000 euro. U heeft al 30.000 euro betaald, maar mag daarvan slechts 12.500 euro meenemen. U betaalt dus nog 32.500 euro bij (45.000 – 12.500).

Voorwaarden

Zowel de oorspronkelijke als de nieuwe woning moeten in het Vlaams Gewest liggen.

De regeling geldt enkel voor natuurlijke personen.

De regeling geldt enkel voor het pand dat u als woning-hoofdverblijfplaats gebruikt. Ook de nieuwe woning moet u als hoofdverblijfplaats gebruiken (geen meeneembaarheid dus  voor vakantiewoningen, tweede woningen, enz.)

U moet de oorspronkelijke woning verkopen. De volgorde is niet van belang, maar er mag tussen de twee verkopen maximaal twee jaar zitten:

u kan eerst uw oude woning verkopen en dan een nieuwe kopen: dat neemt u de betaalde belastingen echt mee (dit wordt ook wel eens ‘verrekening‘ genoemd);

u kan al een nieuwe woonst kopen en pas achteraf uw oorspronkelijke woning verkopen: in dat geval betaalt u bij de aankoop de volle pot van de registratierechten, maar kan u tot 12.500 euro terugvragen als u uw eerste huis verkoopt (dit noemt men ‘teruggave’).

Een probleem: u koopt uw nieuwe woning met btw

U kan een nieuwe woning (mét de bijhorende grond) echter ook aankopen met toepassing van btw in plaats van registratierechten. U betaalt dus wel belastingen op de aankoop, maar geen registratierechten.

De Vlaamse decreetgever had deze mogelijkheid helaas niet voorzien. Dat gaf een probleem voor wie zijn nieuwe woning met btw kocht. In dat geval kon u immers de betaalde registratierechten niet meenemen. U kon de al betaalde registratierechten niet verrekenen met de te betalen btw. Uw rugzakje bent u dus kwijt: dit betekent een fiscaal verlies van 12.500 euro.

voorbeeld

U koopt een appartement (A1) in 2008 voor 125.000 euro, waarbij u 12.500 euro registratierechten betaalt. In 2011 koopt u een nieuwbouwwoning (A2) voor 200.000, met toepassing van btw, ten belope van 42.000 euro. U kan de 12.500 euro niet aftrekken en betaalt dus terug de volle pot. Bovendien gaat uw ‘rugzakje’ voorgoed verloren. Als u de nieuwbouwwoning (A2) later terugverkoopt en nog een andere woning (A3) koopt, kan u de betaalde registratierechten (voor A1) toch niet meer gebruiken.

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat er een ongelijkheid ontstaat tussen de personen die hun tweede woning kopen met registratierechten, en diegenen die btw moeten betalen.

Deze situatie werd voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Deze instantie is bevoegd om te oordelen of wettelijke regels discrimineren of ongelijk behandelen, wat volgens de Grondwet verboden is.

Het Hof oordeelde begin 2012 dat deze regeling inderdaad in strijd is met de Grondwet. Dat wil zeggen dat de Vlaamse decreetgever deze regeling moest aanpassen. Dat is in juli 2012 ook effectief gebeurd.

Hoe werkt de nieuwe regeling?

Er is goed nieuws en slecht nieuws.

Het slechte nieuws:  u kan nog steeds de registratierechten niet verrekenen met verschuldigde btw.

Het goede nieuws: uw rugzakje met registratierechten gaat niet verloren, maar mag u meenemen naar een latere aankoop met registratierechten.

Dit is inderdaad vrij complex. Een voorbeeld kan het hopelijk verduidelijken.

voorbeeld

U heeft in 2007 een huis gekocht (A1)  aan 200.000 euro, met 20.000 euro registratierechten. In augustus 2012 verkoopt u (A1) en koopt u een nieuwbouwwoning (A2) voor 350.000 euro, waarop u 21% btw betaalt (73.500 euro). Op dit moment betaalt u de volle pot: u mag de 20.000 euro die u in 2007 betaalde nu niet aftrekken van de verschuldigde btw. Als u echter later beslist de nieuwbouwwoning (A2) te verkopen en een andere woonst (A3) te kopen ter waarde van 400.000 euro, met 40.000 registratierechten, mag u alsnog uw rugzakje (beperkt tot 12.500 euro) terug bovenhalen. Bij de aankoop van (A3) betaalt u dus geen 40.000 euro, maar 27.500 euro.

U merkt er blijft een ongelijkheid bestaan: wie een woning met btw aankoopt, moet dus wachten tot een latere aankoop voor hij zijn rugzakje kan gebruiken. (Er is echter weinig hoop dat dit nog wordt gewijzigd: hoewel er feitelijk een ongelijkheid blijft bestaan, is de discriminatie strikt juridisch weggewerkt).

De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 (dus ook voor het verleden).

31 juli 2012

Waarom kiezen voor leasing?

Grote investeringen gepland? Dat bent u zeker op de hoogte van de vele wijzen waarop u deze kan financieren: aankoop met eigen middelen, een kredietovereenkomst afsluiten met een financiële instelling, een operationele of financiële lease aangaan. Waarom zou u als ondernemer uit al die mogelijkheden voor ‘leasing’ kiezen? In de volgende paragrafen zetten we een aantal voordelen op een rijtje. (meer…)

26 juli 2012

Kosten fiscaal advies aftrekbaar?

Zijn de kosten die u maakt voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen aftrekbare beroepskosten ? Het antwoord is niet eenduidig. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak