Nieuws

2 augustus 2011

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Als u uw woning beveiligt tegen brand of inbraak, dan kan u de helft van de kosten inbrengen in uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering bedraagt maximum 690 euro (aanslagjaar 2011 – inkomstenjaar 2010). De fiscus heeft een omzendbrief uitgevaardigd met meer uitleg bij deze regel. (meer…)

31 juli 2011

Denk na over de commerciële en maatschappelijke naam van uw onderneming

Elke onderneming heeft een commerciële naam en een maatschappelijke naam. Die kunnen hetzelfde zijn maar ook verschillen. Het Wetboek van Vennootschappen beschermt enkel de maatschappelijke benaming. De handelsnaam geniet bescherming door de handelspraktijkenwet. (meer…)

28 juli 2011

Woning renoveren aan 6% btw: maatregel wordt definitief

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor arbeidsintensieve diensten was in principe geldig tot 30 juni 2011. Deze maatregel is nu definitief. Het gaat om de renovatie van privéwoningen en kleine hersteldiensten van fietsen, schoenen, lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen. (meer…)

19 juli 2011

80 %-regel pensioenen : loongrens 2010

Werkgevers kunnen bijdragen storten in een groepsverzekering of pensioenfonds om een aanvullend pensioen voor hun werknemers op te bouwen. Die bijdragen zijn voor de werkgever aftrekbaar als beroepskost. Dit is alleen mogelijk binnen bepaalde grenzen. Hiervoor publiceert de fiscus elk jaar geïndexeerde bedragen. (meer…)

16 juli 2011

Europees akkoord over afschaffing publicatie jaarrekening voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen zullen in de toekomst slechts een sterk vereenvoudigde jaarrekening moeten opstellen en neerleggen. Wanneer België de mogelijkheid invoert die de Europese Raad eind mei jl. heeft goedgekeurd, moeten micro-ondernemingen geen jaarrekening meer publiceren. Dit betekent een belangrijke vermindering van de administratieve lasten voor de kleinste bedrijven. (meer…)

13 juli 2011

Opzegvergoedingen en ontslagpremies (gedeeltelijk) vrij van belasting

Voor werknemers zullen opzegvergoedingen en bezoldigingen tijdens de opzegtermijn voor 600 euro vrijgesteld worden van belasting vanaf 1 januari 2012 (geïndexeerd). Deze vrijstelling zou zelfs verdubbeld worden vanaf 2014. Voor arbeiders blijft de crisisuitkering vrij van belasting. Deze krijgt nu wel een nieuwe naam en zal vanaf 1 januari 2012 ‘ontslaguitkering’ heten. (meer…)

10 juli 2011

De statuten van arbeiders en bedienden komen vanaf volgend jaar iets dichter bij elkaar. De nieuwe regeling van de opzeggingstermijnen wordt van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012. (meer…)

7 juli 2011

Kilometervergoeding van 0,3352 euro vanaf 1 juli 2011

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2011 vergoed worden tegen 0,3352 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren kunnen ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever. (meer…)

4 juli 2011

ICT-advies in de kmo-portefeuille verduidelijkt

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid. De definitie van advies is duidelijk omschreven in de wetgeving van de kmo-portefeuille, maar op vraag van de ICT-sector is met hen een afsprakenkader uitgewerkt. Dit kader bevat een niet-exhaustieve lijst met subsidiabele en niet-subsidiabele adviezen in verband met ICT. (meer…)

1 juli 2011

Brandstofkosten voor 75% aftrekbaar

Brandstofkosten zijn zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting maar voor 75% aftrekbaar. Voor de andere autokosten geldt in de personenbelasting dezelfde beperking. In de vennootschapsbelasting is de aftrek van de andere autokosten beperkt in functie van de CO2-uitstoot. (meer…)

29 juni 2011

Zonnepanelen: de do’s en don’ts

Als u zonnepanelen laat plaatsen, dan kan u tot 3.680 euro belastingvermindering krijgen. Om uw fiscaal voordeel niet te verliezen, is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal voorschriften zoals waar u de zonnepanelen plaats en waarvoor u de energie gebruikt die daarmee wordt opgewekt. We geven een overzicht van de do’s en don’ts. (meer…)

23 juni 2011

Woningrenovatie: voorwaarden voor fiscale voordelen versoepeld

De vernieuwing van bepaalde woningen kan u een belastingvermindering opleveren. Sinds 1 januari 2011 hoeft u deze werken niet langer te laten uitvoeren door een geregistreerde aannemer. Het volstaat dat de werken aan u verstrekt en gefactureerd worden. De wet is versoepeld onder Europese druk. (meer…)

21 juni 2011

Ook krotbelasting op verwaarloosde woningen in bedrijfspanden

Als u uw pand laat verkrotten, dan kan de burgemeester dat opnemen op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Als u binnen het jaar de toestand van uw krot niet verbetert, dan riskeert u een aanzienlijke belastingheffing. Die krotbelasting is nu ook van toepassing op verwaarloosde woningen in bedrijfspanden. (meer…)

17 juni 2011

Buitenlandse zakenreizen : nieuwe tarieven

De vergoedingen die een werkgever terugbetaalt voor een buitenlandse dienstreis, zijn in principe kosten eigen aan de werkgever. Deze zijn bijgevolg niet belastbaar voor de werknemer. De fiscus stelt jaarlijks een lijst op van de bedragen die aanvaard worden per land. Sinds 1 april zijn er nieuwe tarieven van toepassing. (meer…)

6 juni 2011

Anciënniteitpremie toekennen vanaf 25 jaar dienst

Een anciënniteitpremie kan belastingvrij toegekend worden bij “ten vroegste” 25 jaar of 35 jaar dienst. De fiscus eist niet langer dat deze wordt toegekend “naar aanleiding van” 25 jaar of 35 jaar dienst. Dat betekent dat een premie die voor de eerste keer wordt toegekend bij 30 jaar dienst ook aan de voorwaarden voldoet. Een nieuwe circulaire bespreekt de anciënniteitpremie als sociaal voordeel bij werknemers. (meer…)

29 mei 2011

Aangifte vennootschapsbelasting indienen voor 15 september

De fiscus heeft de nieuwe aangifte voor de vennootschapsbelasting gepubliceerd. Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moet u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting indienen vóór 15 september 2011. Als u uw aangifte online via Biztax indient, dan krijgt u bijna een maand extra, tot 13 oktober 2011. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing. (meer…)

17 mei 2011

Zelfstandigen moeten crisisuitkering aangeven in de personenbelasting

Als u als zelfstandige een crisisuitkering heeft gekregen in 2010, dan moet u deze aangeven in uw aangifte personenbelasting. Deze uitkering zal samen met uw beroepsinkomsten belast worden. Dit geldt ook voor uitkeringen in het kader van de faillissementsverzekering. (meer…)

16 mei 2011

Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

Als u nalaat uw aangifte in te dienen of ze te laat indient, dan heeft de belastingadministratie verschillende mogelijkheden om u te sanctioneren. De fiscus kan administratieve sancties opleggen zoals een boete of een belastingverhoging. Bovendien heeft hij de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. Als u geen aangifte indient, dan kan de fiscus het bankgeheim opheffen en informatie opvragen bij uw bank. (meer…)

11 mei 2011

Bankgeheim wordt versoepeld

Het bankgeheim wordt vanaf 1 juli 2011 aanzienlijk versoepeld. De fiscus zal informatie kunnen vragen bij uw bank wanneer hij vermoedt dat u belastingen ontduikt, wanneer hij een vraag heeft gekregen van een buitenlandse fiscus of wanneer hij u wil belasten op basis van tekenen en indiciën. Dat staat in de wet diverse bepalingen van 14 april 2011. (meer…)

10 mei 2011

Wanneer worden de nieuwe regels voor studentenarbeid van kracht?

Doet u deze zomervakantie een beroep op jobstudenten? Het kernkabinet is op 15 april jl. akkoord gegaan met een hervorming van de studentenarbeid. Het nieuwe stelsel wordt op 1 januari 2012 van kracht. Het heeft dus geen enkele weerslag op de prestaties van jobstudenten deze zomer of in de loop van dit kalenderjaar. Een overzicht van de huidige en nieuwe regeling in een notendop. (meer…)

8 mei 2011

Hoe absoluut is het vraagrecht van aandeelhouders op de algemene vergadering ?

Tijdens de algemene vergadering hebben de aandeelhouders/vennoten het recht om vragen te stellen aan het bestuursorgaan van de vennootschap of aan de commissarissen als die er zijn. Dit vraagrecht is van openbare orde. Toch is het vraagrecht niet onbeperkt en dus ook niet volledig absoluut. (meer…)

4 mei 2011

Is de vennootschapsbijdrage nu wel of niet fiscaal aftrekbaar?

Vennootschappen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en moeten jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Omdat deze bijdrage van dezelfde aard is als de bijdragen die zijn verschuldigd inzake de sociale wetgeving, is ze fiscaal aftrekbaar. Even was er opschudding omdat het Grondwettelijk Hof de bijdrage als een belasting beschouwt. Nu, belastingen zijn niet per definitie uitgesloten van de fiscale aftrekbaarheid. (meer…)

3 mei 2011

Aangifteformulier rechtspersonenbelasting

De fiscus heeft het nieuwe formulier voor de rechtspersonenbelasting gepubliceerd. Rechtspersonen moeten hun aangifte elektronisch of op papier indienen voor 15 september 2011. (meer…)

1 mei 2011

Opstellen en neerleggen van de jaarrekening

Het boekjaar van de meeste ondernemingen loopt gelijk met het kalenderjaar. Heel wat jaarrekeningen worden dan ook nu opgesteld en klaargemaakt voor neerlegging bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Nieuwigheden zijn er dit jaar niet, aandachtspunten blijven er elk jaar. (meer…)

28 april 2011

Voorafbetalen om minder belasting te betalen

Wanneer uw onderneming tijdens het jaar geen voorafbetalingen doet, riskeert u een belastingvermeerdering. Langs de andere kant, krijgt u zogenaamde bonificaties telkens u een voorafbetaling doet. De percentages om de vermeerdering en bonificatie te berekenen, worden jaarlijks vastgesteld. De percentages van dit jaar zijn dezelfde als die van vorig jaar. (meer…)

25 april 2011

Het belang van de agenda van de jaarvergadering

Iedere Belgische vennootschap is verplicht om minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering bijeen te roepen. Ze informeert de vergadering over haar beleid en de resultaten. Wanneer uw boekhouding per kalenderjaar loopt, valt de jaarvergadering meestal in mei of in juni omdat ze moet plaatsvinden binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. (meer…)

22 april 2011

Kostenvergoedingen: update forfaits RSZ voor bepaalde uitgavenposten

Vorig jaar maakte de RSZ haar standpunt bekend met betrekking tot de terugbetaling van bepaalde forfaitair geraamde “kosten eigen aan de werkgever”. Voor de kostenvergoedingen die vanaf het eerste kwartaal 2011 worden toegekend, heeft de RSZ nu een aangepaste tabel gepubliceerd. (meer…)

20 april 2011

Nieuw in uw aangifte personenbelasting

Het aangifteformulier personenbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010). Op die manier heeft u een checklist met de belangrijkste aandachtspunten alvorens u uw aangifte gaat indienen. (meer…)

7 april 2011

Vennootschapsbijdrage blijft gelijk in 2011

De bijdrage die vennootschappen moeten betalen aan het sociaalverzekeringsfonds, blijft gelijk in 2011. Deze bijdrage is gebaseerd op het balanstotaal van de vennootschap. Dat balanstotaal is voor 2011 wel geïndexeerd. De jaarlijkse bijdrage moet in principe voor 1 juli van elk jaar betaald worden. (meer…)

4 april 2011

Aangifte personenbelasting indienen tegen 30 juni 2011

De fiscus heeft het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. U moet uw papieren aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2011. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u twee weken extra. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak