Nieuws

23 oktober 2010

Stel de opleidingskosten van uw personeel veilig via een scholingsbeding

Volgen uw werknemers regelmatig opleidingen? Dan is het scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst een interessante formule. Zo voorkomt u dat de kosten die u maakt, verloren gaan als uw werknemers naar een andere werkgever overstappen. De wet bepaalt de voorwaarden waaraan een scholingsbeding moet voldoen om geldig te zijn. (meer…)

20 oktober 2010

Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstellingen verlengd tot zomer 2011

Het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor arbeidsintensieve diensten wordt verlengd tot 30 juni 2011. Het gaat om de renovatie van privéwoningen en kleine hersteldiensten van fietsen, schoenen, lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen. U kan dus van het verlaagd tarief blijven genieten tot minstens de zomer van 2011.

Sinds 1 januari 2000 is een verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing voor arbeidsintensieve diensten. Dit is een tijdelijke maatregel die nu verlengd is tot 30 juni 2011.

Het verlaagd tarief is van toepassing op de volgende werkzaamheden.

herstellingswerken aan privéwoningen van meer dan vijf jaar;

herstellingswerken aan schoeisel en lederwaren;

herstellingswerken aan kleding en huishoudlinnen;

herstelling van fietsen.

Herstellingswerken privéwoningen

Er is een verlaagd btw-tarief als u renovatiewerken laat doet aan uw woning van meer dan vijf jaar oud en minder dan 15 jaar oud. In de plaats van 21 procent is het verlaagd tarief van 6 procent van toepassing.

Niet iedereen komt in aanmerking voor het verlaagd tarief. Zo moet u eigenaar of huurder zijn van de woning die u wilt laten renoveren. Als het niet om een privéwoning gaat, dan komen alleen gebouwen in aanmerking waarvan alle lokalen worden gebruikt voor huisvesting van bepaalde groepen zoals bejaarden, leerlingen en studenten, minderjarigen, thuislozen, personen in moeilijkheden, personen met een psychische stoornis, mentaal gehandicapten en psychiatrische patiënten. Er zijn speciale regels voorzien voor gebouwen die gedeeltelijk voor de huisvesting van personen voorzien.
Het gebouw moet in elk geval na uitvoering der werken, als privéwoning of als verblijf voor personen worden aangewend. Dat betekent dat kantoorruimtes niet in aanmerking komen.

Het verlaagd btw-tarief van 6 procent is van toepassing voor de renovatie en de herstelling verricht aan een privéwoning van minstens vijf jaar maar minder dan vijftien jaar oud.

Het begrip herstellingswerken mag ruim geïnterpreteerd worden. Zo komen bijvoorbeeld ook werken aan sanitaire installaties, centrale verwarming, brandalarm, rolluiken en airco in aanmerking. Er is een uitzondering voorzien voor materialen die een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de waarde van de leveringen. Voorbeelden hiervan zijn de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen of liftinstallaties (ongeacht het type van woning). Daarnaast worden ook bepaalde diensten uitgesloten van het verlaagd tarief zoals tuinaanleg, reiniging van gebouwen, aanleg van zwembaden en vijvers.

Om van het verlaagd tarief te genieten, moeten enkele formaliteiten voldaan worden.

Herstelling schoenen

Wanneer u uw schoenen laat herstellen, dan kan u ook genieten van het verlaagd tarief. Als u tegelijkertijd uw schoenen laat poetsen, verven of waterdicht maken, dan komen ook deze diensten in aanmerking. U moet dit wel laten doen ‘ter gelegenheid van de herstelling’.

IJsschaatsen en rolschaatsen komen niet in aanmerking. Evenmin schoeisel dat het karakter heeft van speelgoed.

Herstelling lederwaren

Onder “lederwaren” kan u heel wat interpreteren. Zo kan u van het verlaagd tarief genieten, wanneer u het volgende laat herstellen: ceinturen, de lederen leiband van uw hond, reiskoffers, handtassen, portefeuilles, tassen voor sportartikelen, schooltassen en etuis voor allerlei gebruik (fototoestellen, muziekinstrumenten, verrekijkers, juwelen, enz.).
Ook hier aanvaardt de fiscus dat klein onderhoud verricht bij de hersteldienst zoals het verven en waterdicht maken, ook het verlaagd tarief kan genieten. Als deze diensten gebeuren zonder herstelling, dan betaalt u het normale btw-tarief van 21 procent.
De herstelling van meubels van leder blijven onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 procent.

Herstelling fietsen

Fietsherstellingen zijn onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 procent. Bromfietsen komen hiervoor niet in aanmerking. Ook hometrainers en kinderfietsjes (type speelgoed) zijn uitgesloten.

De levering van goederen zoals de verkoop van een nieuw zadel, is onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.

Herstelling kledij en huishoudlinnen

De tariefverlaging geldt niet alleen voor het herstellen van kledij, maar ook voor het vermaken ervan.  Onder het ‘vermaken’ van kleding en huishoudlinnen verstaat de fiscus het inkorten, verkleinen of vergroten ervan.

De tariefverlaging geldt niet voor de herstelling van kledingtoebehoren (zoals bretellen en ceinturen) tenzij het om het herstellen van lederwaren zou gaan.

Voor het reinigen, strijken en onderhouden van uw kleding en huishoudlinnen, betaalt u het normale btw-tarief.

18 oktober 2010

Digitale aangifte roerende voorheffing uitgesteld

De aangifte roerende voorheffing elektronisch indienen zal nog even op zich laten wachten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de webtoepassing die dit mogelijk moet maken, van start te laten gaan vanaf 1 oktober 2010. Nu heeft de fiscus aangekondigd dat de start van de toepassing verlaat is. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Ondertussen moeten alle aangiften roerende voorheffing naar de gewone ontvanger gestuurd worden. (meer…)

15 oktober 2010

U weet dat aandelen aan toonder binnenkort verleden tijd zijn. Niet alleen beursgenoteerde vennootschappen maar alle kmo’s die effecten aan toonder hebben uitgegeven, moeten hun statuten aanpassen. De wetgever voorziet in een gefaseerde beëindiging van de effecten aan toonder. Die overgangsperiode loopt af op 31 december 2013. Wacht niet tot dan om u in orde te stellen! (meer…)

10 oktober 2010

Kent u de nieuwe Incoterms al?

Op 1 januari 2011 treden de nieuwe Incoterms in werking. Die regels van de Internationale Kamer van Koophandel zijn de enige normen die u in internationale én nationale contracten van verkoop van goederen op identieke wijze kan toepassen. Houdt u zich bezig met import en export, dan moet u zich dringend vertrouwd maken met de nieuwe versie. (meer…)

7 oktober 2010

De fiscale verwerking van een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

De fiscus heeft een circulaire uitgevaardigd om meer duidelijkheid te verschaffen over de boekhoudkundige en fiscale verwerking van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit belastingkrediet wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting en mag geen invloed hebben op de belastbare basis van de vennootschap. De fiscus heeft aangegeven op welke manier dit krediet fiscaal verwerkt moet worden om de fiscale neutraliteit te verzekeren. (meer…)

5 oktober 2010

Certificaten voor energievriendelijke woningen

Naast de bestaande belastingvermindering voor passiefwoningen is er sinds begin dit jaar een belastingvermindering voor een ‘lage energiewoning’ of een ‘nulenergiewoning’. Wanneer u uw woning verbouwt tot zo een energievriendelijke woning, komt u in aanmerking voor deze belastingvermindering. Om van de belastingvermindering te genieten, heeft u per soort woning een specifiek certificaat nodig. (meer…)

1 oktober 2010

Opleidingscheques enkel nog voor opleidingen die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt

Om uw concurrentievermogen op peil te houden, moet u investeren in menselijk kapitaal door uw medewerkers opleidingen te laten volgen. Handig meegenomen is het systeem van de opleidingscheques die gedeeltelijk door de gewesten worden gefinancierd. Vanaf 1 augustus jl. heeft de Vlaamse regering het systeem van de opleidingscheques wel aangepast. (meer…)

27 september 2010

Strengere voorwaarden voor uitkeringen bij tijdskrediet

Werkt u in de privé-sector en wil u tijdelijk uw beroepsloopbaan onderbreken of minder gaan werken? De regeling van het tijdskrediet voorziet een maandelijkse RVA-uitkering tijdens die onderbreking, een bescherming tegen ontslag en de verdere uitoefening van de betrekking zoals voorheen. Let op, sinds 1 maart 2010 gelden strengere voorwaarden. (meer…)

25 september 2010

Elektronische en papieren facturen voortaan onderworpen aan gelijke regels

Europa heeft de regels van de elektronische facturen gewijzigd om ze gelijk te stellen met die van papieren facturen. Hiervoor heeft ze een nieuwe richtlijn uitgevaardigd waarin praktische uitleg en verduidelijkingen staan over het opmaken van elektronische facturen. (meer…)

21 september 2010

Nieuwe aangifte belasting der niet-inwoners (personen)

Het nieuwe formulier voor de belasting der niet-inwoners is op heel wat vlakken gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De fiscus heeft een circulaire gepubliceerd om toelichting te geven bij de verschillende wijzigingen. (meer…)

19 september 2010

Nieuwe regels successierechten in Brussel

Brussel heeft zijn regels voor de successierechten op drie punten aangepast. Het gaat om aanpassingen die ervoor zorgen dat bepaalde voordelen nu voor inwoners gelden van de gehele Europese Economische Ruimte. Vóór de aanpassingen waren bepaalde regels immers alleen van toepassing op Belgische inwoners. Hiervoor werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de vingers getikt door de Europese Commissie. Wij geven een overzicht van de aanpassingen. (meer…)

15 september 2010

Nieuwe wet op mede-eigendom heeft belangrijke gevolgen voor uw appartement

Woont u in een appartement ? Op 1 september jl. is de nieuwe wet op mede-eigendom of appartementswet in werking getreden. Die wet geldt voor alle mede-eigenaars in België, ongeacht het type vastgoed of bewoning ! Naar schatting 1.200.000 eigendommen vallen onder de toepassing van de nieuwe wet. U vindt hier de krachtlijnen van deze belangrijke wet. (meer…)

13 september 2010

Minder steun voor kmo’s die extern advies vragen

De steun die kmo’s kunnen ontvangen voor ondernemingsadvies bedraagt voortaan nog maximum 2.500 euro. Het succes van dergelijke subsidies is zo groot dat de Vlaamse overheid beslist heeft om het bedrag te halveren. Alleen op die manier kan ze vermijden dat het voorziene budget vroegtijdig opraakt. Daarnaast moeten kmo’s nu ook een extra voorwaarde voldoen: er mag geen relatie zijn tussen de kmo en de dienstverlener. (meer…)

11 september 2010

Register van vervangende ondernemers operationeel

Sinds 1 juli bestaat in ons land een systeem (“register”) van vervangende ondernemers. Zoekt u een vervanger, dan contacteert u een ondernemingsloket. Het loket zoekt vervolgens voor u in het register een geschikte vervanger. (meer…)

7 september 2010

Geen vrijstelling Vlaamse successierechten familiebedrijven zonder jaarrekening ?

Een familiale onderneming of vennootschap kan in Vlaanderen “belastingvrij” overgaan op de erfgenamen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo komt ze enkel voor de vrijstelling in aanmerking als ze gedurende drie jaar vóór en vijf jaar na het overlijden een jaarrekening kan voorleggen. Voortaan moet die jaarrekening worden opgemaakt en gepubliceerd volgens de boekhoudwetgeving die in België van kracht is op het ogenblik van het overlijden. (meer…)

3 september 2010

Hoe zin voor innovatie bij uw werknemers aanmoedigen?

De innovatiepremie is één van de maatregelen van de Federale Overheidsdienst Economie om innovatie in ondernemingen aan te moedigen. Bovendien, fiscaal interessant. U betaalt er geen belastingen en socialezekerheidheidsbijdragen op. De maatregel die in 2006 voor één jaar werd ingevoerd, is intussen verlengd maar loopt nu af op 31 december 2010. (meer…)

1 september 2010

Aangifte Venn.B: last minute checklist

Het aangifteformulier vennootschapsbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de aangifte en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2010. Op die manier heeft u een korte checklist met de laatste aandachtspunten alvorens u de aangifte gaat indienen. (meer…)

31 augustus 2010

Boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt

Werkgevers die de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet tijdig doorstorten, riskeren voortaan een boete. Die bedraagt 10% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.250 euro. Deze boetes zijn van toepassing per periode van bedrijfsvoorheffing. (meer…)

28 augustus 2010

Startbaanregeling schrapt startbaankaart

Werken bij u minstens 50 werknemers? Dan bent u verplicht een vastgesteld aantal jongeren tewerk te stellen met een startbaanovereenkomst. Vanaf 1 april ll. is er procedureel ‘t een en ’t ander verandert. De voordelen blijven wel ongewijzigd. (meer…)

24 augustus 2010

Hoever reikt de werknemersinspraak bij grensoverschrijdende fusies?

De juridische organisatie van een grensoverschrijdend optreden is niet eenvoudig. De werknemersvertegenwoordigers hebben recht op informatie en raadpleging bij een grensoverschrijdende fusie. Maar het bestuur mag bepaalde inlichtingen voor zich houden. De lijst van verboden inlichtingen ligt vast bij koninklijk besluit. (meer…)

21 augustus 2010

Aandelen schenken aan 2% voor vennootschappen in gehele EER

U kan voortaan aandelen van vennootschappen gevestigd in de gehele Europese Economische Ruimte (EER) schenken aan het verlaagde tarief van 2%. Vlaanderen heeft zijn regels voor de toekenning van het verlaagd tarief aangepast nadat het op de vingers werd getikt door de Europese Commissie. Het gunsttarief van 2% werd ingevoerd om zo de overdracht van ondernemingen te vergemakkelijken en de continuïteit van vennootschappen zoveel mogelijk te waarborgen. (meer…)

18 augustus 2010

Code deugdelijk bestuur 2009 is dé referentiecode voor genoteerde vennootschappen

Beursgenoteerde bedrijven moeten sinds kort strengere wettelijke regels rond deugdelijk bestuur toepassen. In uitvoering van de nieuwe wet van 6 april 2010 erkent een koninklijk besluit de Code 2009 als enige mogelijke referentiecode voor deugdelijk bestuur. Wat betekent dit concreet voor de betrokken ondernemingen? (meer…)

16 augustus 2010

Wagen achterlaten als u verkeersbelasting niet betaald heeft

Als u de verkeersbelasting op uw wagen niet betaalt, dan riskeert u uw wagen bij een controle te moeten achterlaten. U krijgt op het moment van de controle wel de mogelijkheid om alsnog ter plekke cash of via bankcontact te betalen. U krijgt in elk geval een boete voor laattijdige betaling. De fiscus geeft aan dat ze de controles op de betaling van verkeersbelasting strenger maakt. (meer…)

13 augustus 2010

Een boekjaar verlengen of verkorten mag

Een boekjaar kan uitzonderlijk langer of korter zijn dan één jaar. Er is geen beperking op het aantal keren dat het boekjaar verlengd of verkort wordt, maar een stelselmatige afwijking kan u best vermijden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft hierover een advies uitgevaardigd. We geven tevens een overzicht van de impact van een wijziging aan het boekjaar op het gebied van belastingen en de voorschriften van het vennootschapsrecht. (meer…)

9 augustus 2010

Neerlegging jaarrekening op papier voorgoed passé

Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Sinds 21 juni 2010 kan u de jaarrekening niet langer op papier neerleggen bij de Nationale Bank van België. Als u de jaarrekening niet online kan neerleggen, kan u deze op papier enkel nog opsturen naar de hoofdzetel van de Balanscentrale in Brussel. (meer…)

2 augustus 2010

St’art invest fonds steunt creatieve kmo’s

Ondanks de wereldcrisis groeit de culturele en creatieve sector sneller dan de rest van de economie. Bent u actief in die sector maar heeft u problemen om financiering voor uw ontwikkeling te vinden? Wanneer uw creatieve kmo zich vestigt in Brussel of Wallonië kan u bij het investeringsfonds St’art aankloppen. Het fonds zorgt voor uitgestelde leningen en deelnemingen in het kapitaal. (meer…)

31 juli 2010

Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2010 vergoed worden tegen 0,3178 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever. (meer…)

28 juli 2010

Het financieel plan van de S-BVBA

Vanaf 1 juni kan u een BVBA oprichten met 1 euro kapitaal. Een boekhouder of ander financieel expert moet helpen bij het opstellen van het financieel plan. De minimumvereisten van dit plan zijn nu wettelijk vastgelegd. U kan uiteraard een uitgebreider financieel plan opstellen voor uw starters-BVBA. (meer…)

25 juli 2010

Kan u een goedgekeurde en neergelegde jaarrekening nog wijzigen?

In principe is een jaarrekening die door uw algemene vergadering is goedgekeurd bindend voor uw vennootschap. In de rechtsleer en rechtspraak wordt dit beginsel wel genuanceerd. U kan een jaarrekening wijzigen als u materiële fouten wil herstellen. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak