Nieuws

4 januari 2011

Een nieuw huis kopen vanaf 2011: btw op huis én grond

Als u een nieuw huis koopt vanaf 1 januari 2011, dan betaalt u op de grond btw (21%) in de plaats van registratierechten (10% in Vlaanderen). De btw-administratie heeft deze nieuwe regel nu verduidelijkt. (meer…)

1 januari 2011

Vennootschapsakten bekendmaken in 2011 terug wat duurder

De kosten voor de bekendmaking van de akten van uw vennootschap of uw vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Door de lage inflatie daalden de bedragen lichtjes in 2010. Die daling was eenmalig. Vanaf 1 januari 2011 liggen de bekendmakingskosten weer een stukje hoger. (meer…)

31 december 2010

E-maaltijdcheque is geboren

Maaltijdcheques kunnen vanaf 1 januari 2011 ook elektronisch toegekend worden. Daartoe heeft de overheid een koninklijk besluit gepubliceerd die de wet verandert. De e-maaltijdcheque biedt heel wat voordelen, maar is wel aan bijkomende voorwaarden onderworpen. (meer…)

27 december 2010

Uw boekhouding op een centrale computer in het buitenland houden mag

Uw boekhouding op een centrale computer in het buitenland verwerken en bewaren, is toegelaten. U moet wel uw boeken kunnen voorleggen aan de belastingadministratie wanneer zij een belastingcontrole aankondigt. Voor een elektronische boekhouding is het belangrijk dat u vanuit de zetel van uw vennootschap in België online toegang heeft tot alle boekhoudkundige informatie en documenten. Hierover heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) recent twee adviezen gepubliceerd. (meer…)

24 december 2010

Loonbonus 2011 : nu al plannen

U kan uw werknemers motiveren door een loonbonus toe te kennen wanneer ze samen bepaalde doelstellingen behalen. Die bonus is bovendien fiscaal voordelig: bij de werknemer vrijgesteld als sociaal voordeel en bij de werkgever aftrekbaar als beroepskost. Als u zo een plan wil laten lopen tijdens kalenderjaar 2011, dan kan u daar nu best al vorm aan geven. De officiële procedure moet immers vóór 31 april 2011 afgerond zijn. (meer…)

18 december 2010

Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2011

Bij het vaststellen van opzeggingstermijnen, proefperiodes of concurrentiebedingen spelen loonbedragen een belangrijke rol. De loongrenzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. (meer…)

16 december 2010

Verwen uw klanten met een eindejaarsgeschenk

Met de eindejaarsperiode die voor de deur staat, wil u misschien uw trouwe klanten verrassen met een geschenk. Wie dit verstandig aanpakt, kan deze relatiegeschenken op een fiscaalvriendelijke manier uitdelen. (meer…)

13 december 2010

Twin Peaks Wet hervormt de controle op het financiële systeem

Na de historische financiële crisis van 2008 kon een hervorming van het toezicht op de financiële sector niet uitblijven. Die hervorming, “Twin Peaks” gedoopt, verloopt in twee fases. In een eerste fase wordt er een tijdelijk Comité voor Systeemrisico’s en Systeemrelevante Financiële Instellingen opgericht. Dit comité is bevoegd voor het prudentiële toezicht op alle systeemrelevante financiële instellingen in België. In een tweede fase verhuist heel dit toezicht naar de Nationale Bank. (meer…)

10 december 2010

Vlaamse jobkorting afgeschaft in 2011

De Vlaamse jobkorting wordt afgeschaft in 2011. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Door de Vlaamse jobkorting af te schaffen kan de Vlaamse regering besparen en is het probleem van de Europese kritiek op de korting meteen van de baan. (meer…)

7 december 2010

Geen belastingvermindering voor isolerende garagepoort

De belastingvermindering voor muurisolatie is niet van toepassing voor garagepoorten. Zelfs niet wanneer de nieuwe poort voldoet aan de isolatienormen. Wanneer u een garagepoort vervangt door een goed geïsoleerde muur, kan u wel op de belastingvermindering rekenen. Er is wel een belastingvermindering wanneer u een gepantserde garagepoort plaatst. U kan dan beroep doen op de belastingvermindering voor investeringen tegen inbraak en beveiliging. Dat bevestigt de minister van Financiën in zijn antwoord op een parlementaire vraag. (meer…)

4 december 2010

Wie een coöperatieve vennootschap opricht die in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werkt, kan een erkenning krijgen van de minister van Economie om lid te worden van de Nationale Raad voor de Coöperatie. Aan die erkenning hangen verschillende fiscale en sociale voordelen vast. Als u een erkenningsaanvraag indient, gebruikt u voortaan een nieuw formulier dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober jl. (meer…)

1 december 2010

Sociaal strafwetboek bundelt sancties voor inbreuken op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Uiterlijk op 1 juli 2011 treedt een nieuw wetboek, het sociaal strafwetboek, in werking. Alle overtredingen op de sociale wetgeving worden in dit wetboek opgenomen. De inbreuken worden in vier niveaus onderverdeeld. De hoogte van de boetes hangt af van de categorie waarin de overtreding wordt ingedeeld. Nieuw is dat de lichtste overtredingen, bijvoorbeeld het verkeerd invullen van documenten, administratief wordt geregeld. (meer…)

30 november 2010

Betaal uw sociale bijdragen in het vierde kwartaal op tijd

Een zelfstandige moet zich bij een sociaalverzekeringsfonds naar keuze aansluiten en per kwartaal sociale bijdragen betalen. Wie zijn bijdragen te laat betaalt, krijgt een verhoging van 3 procent aangerekend. En let op, daar bovenop wordt op 1 januari een extra verhoging van 7 procent aangerekend. (meer…)

26 november 2010

Win-winplan: aanwerven van bepaalde doelgroepen met uitzonderlijke voordelen

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Wie dit jaar of in 2011 bepaalde werkzoekenden aanwerft, komt in aanmerking voor het voordelige win-winplan. Het plan biedt uitzonderlijke voordelen op de loonkost van jonge en oudere werkzoekenden via uitkeringen die de RVA uitbetaalt. (meer…)

23 november 2010

Formulier voor registerinschrijving grensoverschrijdende fusie beschikbaar

Kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen in België kunnen deelnemen aan een grensoverschrijdende fusie. De regels voor grensoverschrijdende fusies zijn vooral bedoeld voor kmo’s die in een beperkt aantal lidstaten actief zijn en die daarvoor geen Europese naamloze vennootschap (SE) willen oprichten. Hoe moet de totstandkoming van de grensoverschrijdende fusie worden bekendgemaakt in het openbaar register waar elke vennootschap haar akten moet neerleggen? (meer…)

19 november 2010

Eco-cheques van 2009 toegekend in 2010 toch belastingvrij

De eco-cheques van 2009 die u pas in 2010 ontvangt, zijn toch vrijgesteld van belasting. De fiscus verhoogt hiervoor uitzonderlijk het jaarlijks grensbedrag tot maximum 375 euro. In principe konden eco-cheques maar tot 250 euro belastingvrij uitgekeerd worden. (meer…)

17 november 2010

Crisismaatregelen zelfstandigen worden verlengd tot eind 2010

Zelfstandigen kunnen tot het einde van dit jaar een crisisuitkering vragen. Ook de langere aanvraagtermijn voor de klassieke faillissementsverzekering wordt verlengd. Oorspronkelijk konden zelfstandigen maar van deze crisismaatregelen genieten tot eind september. De overheid heeft de maatregelen verlengd tot het einde van het jaar. (meer…)

15 november 2010

Rekeningen moeten binnen de 30 dagen betaald worden

Dertig dagen krijgt u om uw rekeningen te betalen. En ook u moet binnen de dertig dagen uw geld krijgen. Alleen in bijzondere omstandigheden zal u van deze algemene regel kunnen afwijken. De bestaande Europese richtlijn over laattijdige betalingen zal hiervoor aangepast worden. Op die manier wil Europa de kwetsbare kleine en middelgrote bedrijven steunen. (meer…)

12 november 2010

Kostenvergoedingen: forfaits RSZ voor bepaalde uitgavenposten

Vergoedingen van “kosten eigen aan de werkgever” die aan de werknemer worden terugbetaald zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. U moet wel voor de RSZ en de administratie het professionele karakter en de realiteit van de forfaitair terugbetaalde kosten kunnen aantonen. De RSZ heeft recent enkele forfaitaire bedragen gepubliceerd die als richtlijn dienen voor de terugbetaling van bepaalde kostenvergoedingen. (meer…)

9 november 2010

Vervangingsdagen van feestdagen bekendmaken vóór 15 december

Werknemers hebben recht op tien wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen mag er in principe niet worden gewerkt. Vergeet niet vóór 15 december een gedagtekend en ondertekend bericht uit te hangen met de vervangingsdagen van de feestdagen in 2011. (meer…)

5 november 2010

Kan u een parkeerboete werkelijk aftrekken?

Recent kregen de parkeerboetes heel wat media-aandacht. Deze zouden fiscaal aftrekbaar zijn en zou u dus mogen inbrengen in uw aangifte. Is dat werkelijk zo? En wat is er net veranderd? (meer…)

3 november 2010

Terugbetaalbaar belastingkrediet voor dienstencheques

Als u te weinig inkomsten heeft om van de belastingvermindering voor dienstencheques te genieten, dan kan u een terugbetaalbaar belastingkrediet vragen. Op die manier gaan de fiscale voordelen van de dienstencheques niet verloren voor personen met een laag belastbaar inkomen. De fiscus verduidelijkt hoe dit belastingkrediet werkt.

U kan de belasting die u verschuldigd bent, verminderen met de belastingvermindering voor dienstencheques. Als u echter een laag inkomen heeft of een vervangingsinkomen, dan kon u geen belastingvermindering genieten omdat u geen of onvoldoende belasting betaalde. Daarom heeft de fiscus de mogelijkheid voorzien om de belastingvermindering (gedeeltelijk) om te zetten naar een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit is een aftrek die ook wordt toegekend wanneer u geen belasting verschuldigd bent. Dan krijgt u het krediet terugbetaald.

Wie kan het belastingkrediet aanvragen?

Iedereen die in België aan de inkomstenbelasting onderworpen is, komt in principe in aanmerking om het krediet aanvragen. Het gaat om rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) en niet-rijksinwoners (onderworpen aan de belasting der niet-inwoners).

De fiscus heeft echter twee uitzonderingen voorzien. De belastingvermindering voor dienstencheques kan niet omgezet worden naar een terugbetaalbaar belastingkrediet voor volgende personen.

Belastingplichtigen waarvan het belastbaar inkomen hoger is dan 23.900 euro (bedrag na indexatie voor aanslagjaar 2010 – inkomsten 2009).

Bepaalde ambtenaren van de Europese Unie en andere personen die specifieke inkomsten genieten.

Hoeveel bedraagt het belastingkrediet?

Als het totaal van de uitgaven voor dienstencheques aanleiding heeft gegeven tot een werkelijke vermindering van de belasting, mag er geen belastingkrediet worden verleend.

Als u niet het volledige bedrag van de dienstencheques in mindering heeft kunnen brengen, dan kan u voor dat verschil een belastingkrediet aanvragen. Het is dus mogelijk dat u voor uw totale uitgaven aan dienstencheques op een jaar, voor een gedeelte een vermindering krijgt en voor een gedeelte (dat u niet in mindering heeft kunnen brengen) een belastingkrediet. Als u niets in mindering heeft kunnen brengen omdat uw belastbare basis te laag is, dan kan u een belastingkrediet vragen voor een bedrag dat overeenstemt met 30% van de in aanmerking te nemen uitgaven voor dienstencheques.

Hoe wordt het krediet verrekend?

U kan het belastingkrediet vragen wanneer u uw belastingaangifte indient. Het belastingkrediet voor dienstencheques wordt bij de andere verrekenbare en terugbetaalbare bestanddelen gevoegd (Code .380 en .381). Het totale bedrag wordt verrekend met de personenbelasting die nog verschuldigd blijft. Het eventuele overschot krijgt u terugbetaald voor zover het minimum 2,50 euro bedraagt.

26 oktober 2010

Tewerkstellingspremie 50+: cumuleren Vlaamse en federale premies niet meer mogelijk

Wie een 50-plusser aanwerft, kan van de Vlaamse Overheid een tewerkstellingspremie krijgen. De modaliteiten van die premie zijn op 1 oktober jl. gewijzigd. De premie blijft wel bestaan maar u kan haar niet meer cumuleren met de federale steunmaatregelen. (meer…)

23 oktober 2010

Stel de opleidingskosten van uw personeel veilig via een scholingsbeding

Volgen uw werknemers regelmatig opleidingen? Dan is het scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst een interessante formule. Zo voorkomt u dat de kosten die u maakt, verloren gaan als uw werknemers naar een andere werkgever overstappen. De wet bepaalt de voorwaarden waaraan een scholingsbeding moet voldoen om geldig te zijn. (meer…)

20 oktober 2010

Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstellingen verlengd tot zomer 2011

Het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor arbeidsintensieve diensten wordt verlengd tot 30 juni 2011. Het gaat om de renovatie van privéwoningen en kleine hersteldiensten van fietsen, schoenen, lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen. U kan dus van het verlaagd tarief blijven genieten tot minstens de zomer van 2011.

Sinds 1 januari 2000 is een verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing voor arbeidsintensieve diensten. Dit is een tijdelijke maatregel die nu verlengd is tot 30 juni 2011.

Het verlaagd tarief is van toepassing op de volgende werkzaamheden.

herstellingswerken aan privéwoningen van meer dan vijf jaar;

herstellingswerken aan schoeisel en lederwaren;

herstellingswerken aan kleding en huishoudlinnen;

herstelling van fietsen.

Herstellingswerken privéwoningen

Er is een verlaagd btw-tarief als u renovatiewerken laat doet aan uw woning van meer dan vijf jaar oud en minder dan 15 jaar oud. In de plaats van 21 procent is het verlaagd tarief van 6 procent van toepassing.

Niet iedereen komt in aanmerking voor het verlaagd tarief. Zo moet u eigenaar of huurder zijn van de woning die u wilt laten renoveren. Als het niet om een privéwoning gaat, dan komen alleen gebouwen in aanmerking waarvan alle lokalen worden gebruikt voor huisvesting van bepaalde groepen zoals bejaarden, leerlingen en studenten, minderjarigen, thuislozen, personen in moeilijkheden, personen met een psychische stoornis, mentaal gehandicapten en psychiatrische patiënten. Er zijn speciale regels voorzien voor gebouwen die gedeeltelijk voor de huisvesting van personen voorzien.
Het gebouw moet in elk geval na uitvoering der werken, als privéwoning of als verblijf voor personen worden aangewend. Dat betekent dat kantoorruimtes niet in aanmerking komen.

Het verlaagd btw-tarief van 6 procent is van toepassing voor de renovatie en de herstelling verricht aan een privéwoning van minstens vijf jaar maar minder dan vijftien jaar oud.

Het begrip herstellingswerken mag ruim geïnterpreteerd worden. Zo komen bijvoorbeeld ook werken aan sanitaire installaties, centrale verwarming, brandalarm, rolluiken en airco in aanmerking. Er is een uitzondering voorzien voor materialen die een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de waarde van de leveringen. Voorbeelden hiervan zijn de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen of liftinstallaties (ongeacht het type van woning). Daarnaast worden ook bepaalde diensten uitgesloten van het verlaagd tarief zoals tuinaanleg, reiniging van gebouwen, aanleg van zwembaden en vijvers.

Om van het verlaagd tarief te genieten, moeten enkele formaliteiten voldaan worden.

Herstelling schoenen

Wanneer u uw schoenen laat herstellen, dan kan u ook genieten van het verlaagd tarief. Als u tegelijkertijd uw schoenen laat poetsen, verven of waterdicht maken, dan komen ook deze diensten in aanmerking. U moet dit wel laten doen ‘ter gelegenheid van de herstelling’.

IJsschaatsen en rolschaatsen komen niet in aanmerking. Evenmin schoeisel dat het karakter heeft van speelgoed.

Herstelling lederwaren

Onder “lederwaren” kan u heel wat interpreteren. Zo kan u van het verlaagd tarief genieten, wanneer u het volgende laat herstellen: ceinturen, de lederen leiband van uw hond, reiskoffers, handtassen, portefeuilles, tassen voor sportartikelen, schooltassen en etuis voor allerlei gebruik (fototoestellen, muziekinstrumenten, verrekijkers, juwelen, enz.).
Ook hier aanvaardt de fiscus dat klein onderhoud verricht bij de hersteldienst zoals het verven en waterdicht maken, ook het verlaagd tarief kan genieten. Als deze diensten gebeuren zonder herstelling, dan betaalt u het normale btw-tarief van 21 procent.
De herstelling van meubels van leder blijven onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 procent.

Herstelling fietsen

Fietsherstellingen zijn onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 procent. Bromfietsen komen hiervoor niet in aanmerking. Ook hometrainers en kinderfietsjes (type speelgoed) zijn uitgesloten.

De levering van goederen zoals de verkoop van een nieuw zadel, is onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.

Herstelling kledij en huishoudlinnen

De tariefverlaging geldt niet alleen voor het herstellen van kledij, maar ook voor het vermaken ervan.  Onder het ‘vermaken’ van kleding en huishoudlinnen verstaat de fiscus het inkorten, verkleinen of vergroten ervan.

De tariefverlaging geldt niet voor de herstelling van kledingtoebehoren (zoals bretellen en ceinturen) tenzij het om het herstellen van lederwaren zou gaan.

Voor het reinigen, strijken en onderhouden van uw kleding en huishoudlinnen, betaalt u het normale btw-tarief.

18 oktober 2010

Digitale aangifte roerende voorheffing uitgesteld

De aangifte roerende voorheffing elektronisch indienen zal nog even op zich laten wachten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de webtoepassing die dit mogelijk moet maken, van start te laten gaan vanaf 1 oktober 2010. Nu heeft de fiscus aangekondigd dat de start van de toepassing verlaat is. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Ondertussen moeten alle aangiften roerende voorheffing naar de gewone ontvanger gestuurd worden. (meer…)

15 oktober 2010

U weet dat aandelen aan toonder binnenkort verleden tijd zijn. Niet alleen beursgenoteerde vennootschappen maar alle kmo’s die effecten aan toonder hebben uitgegeven, moeten hun statuten aanpassen. De wetgever voorziet in een gefaseerde beëindiging van de effecten aan toonder. Die overgangsperiode loopt af op 31 december 2013. Wacht niet tot dan om u in orde te stellen! (meer…)

10 oktober 2010

Kent u de nieuwe Incoterms al?

Op 1 januari 2011 treden de nieuwe Incoterms in werking. Die regels van de Internationale Kamer van Koophandel zijn de enige normen die u in internationale én nationale contracten van verkoop van goederen op identieke wijze kan toepassen. Houdt u zich bezig met import en export, dan moet u zich dringend vertrouwd maken met de nieuwe versie. (meer…)

7 oktober 2010

De fiscale verwerking van een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

De fiscus heeft een circulaire uitgevaardigd om meer duidelijkheid te verschaffen over de boekhoudkundige en fiscale verwerking van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit belastingkrediet wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting en mag geen invloed hebben op de belastbare basis van de vennootschap. De fiscus heeft aangegeven op welke manier dit krediet fiscaal verwerkt moet worden om de fiscale neutraliteit te verzekeren. (meer…)

5 oktober 2010

Certificaten voor energievriendelijke woningen

Naast de bestaande belastingvermindering voor passiefwoningen is er sinds begin dit jaar een belastingvermindering voor een ‘lage energiewoning’ of een ‘nulenergiewoning’. Wanneer u uw woning verbouwt tot zo een energievriendelijke woning, komt u in aanmerking voor deze belastingvermindering. Om van de belastingvermindering te genieten, heeft u per soort woning een specifiek certificaat nodig. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak