Nieuws

9 april 2010

Gevolgen van de nieuwe identificatieverplichting voor niet-beursgenoteerde NV’s

Heeft u een participatie van 25% of meer in een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen? Dan bent u verplicht om zich kenbaar te maken aan de vennootschap. Een en ander kadert in de strijd tegen het witwassen van geld. (meer…)

6 april 2010

Ook uw zwart spaarvarkentje wassen?

We worden dagelijks herinnerd aan de risico’s van een buitenlandse bankrekening. Zo gaan Europese lidstaten onderling steeds meer informatie uitwisselen. Inkomsten die nog niet onderworpen zijn geweest aan Belgische inkomstenbelasting kunnen nochtans geregulariseerd worden. Dit is misschien een uitgelezen moment om ook uw zwart spaarvarkentje in het buitenland te wassen. Natuurlijke personen kunnen hiervoor aankloppen bij het ‘Contactpunt regularisaties’ en besteden best even aandacht aan volgende punten.

Wat kost een fiscale regularisatie?

De inkomsten die u in het verleden niet in een fiscale aangifte hebt opgenomen, worden in twee categorieën verdeeld. Afhankelijk van de categorie, geldt een ander tarief.

Beroepsinkomsten: het normale belastingtarief dat van toepassing was wanneer de inkomsten werden behaald. Hierbij moet u nog de aanvullende gemeentebelasting tellen.

Overige inkomsten: dit zijn onroerende, roerende of diverse inkomsten. Hierbij moet u het bewijs leveren dat het geen beroepsinkomsten betreft. Om te regulariseren betaalt u het normale belastingtarief dat van toepassing was wanneer de inkomsten werden behaald, verhoogd met 10 procent. Dat betekent bijvoorbeeld dat u 25 procent betaalt voor interesten en 35 procent voor dividenden. Hierbij moet u nog de gemeentebelasting tellen.

De inkomsten waarvan u niet kan bewijzen dat ze onroerend, roerend of divers zijn, worden aangemerkt als beroepsinkomsten. Dat heeft als gevolg dat u het tarief betaalt voor de regularisatie van beroepsinkomsten, wat in principe hoger is dan de tarieven voor overige inkomsten.

U kan zelf kiezen voor welke periode u wenst te regulariseren. Vaak wordt aangeraden om voor 7 jaar te regulariseren aangezien de fiscus tot 3 jaar kan teruggaan bij gewone belastingcontroles en tot 7 jaar in geval van fraude. Toch is hier voorzichtigheid geboden. De fiscale verjaringstermijnen voor inkomstenbelastingen zijn wel 7 jaar, maar dat betekent niet dat u ook strafrechtelijk buiten schot blijft. Om voorgoed op uw beide oren te slapen, kan u best regulariseren over de volledige periode waarin u niet-aangegeven inkomsten hebt behaald. U kan bovendien maar één regularisatie doen in uw leven.

Er zijn een aantal gevallen waarin inkomsten niet in aanmerking komen voor de regularisatie:

De aangiftetermijn is nog niet verstreken. Dan moet u de inkomsten aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Er is al een onderzoek gestart door de belastingadministratie, sociale zekerheidsinstelling of sociale inspectiedienst.

Inkomsten die voortkomen uit een witwasmisdrijf of onderliggend misdrijf.

Wanneer u al eerder een regularisatieaangifte hebt ingediend.

Sociale zekerheidsbijdragen kunnen niet geregulariseerd worden.

Procedure om te regulariseren

Om te regulariseren moet u een speciale aangifte indienen. U kan dit zelf doen of via een gevolmachtigde. Dit kan bijvoorbeeld een belastingconsulent, advocaat, notaris of erkende boekhouder-fiscalist zijn.

De aangifte moet ingediend worden bij het Contactpunt Fiscale Regularisaties, een speciaal daartoe opgerichte dienst binnen de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Contactpunt Fiscale Regularisaties
Wetstraat 24
1000 Brussel
dvbsda@minfin.fed.be

Wanneer u beroepsinkomsten regulariseert, zal het Contactpunt een kopij van het regularisatieattest naar de lokale belastingadministratie sturen. Dit is niet het geval voor de regularisatie van overige inkomsten. Hier kan u steunen op het beroepsgeheim van de ambtenaren van het contactpunt.

Het formulier bevat volgende informatie:
– uw naam en eventueel die van de gevolmachtigde;
– oorsprong en bedrag van de inkomsten;
– datum van indiening;
– verklaring dat u niet onder uitsluitinggronden valt;
– eventueel een gedetailleerde berekening waarbij u zelf een voorstel tot heffing doet.

Om het dossier volledig te maken, moet u ook nog alle mogelijk bewijsstukken toevoegen die het Contactpunt toelaten de verschuldigde heffing te berekenen.

U ontvangt binnen de 30 dagen een brief met het te betalen bedrag. Daarna heeft u 15 dagen om dat bedrag te betalen.

Het contactpunt stuurt een regularisatie-attest op het moment van ontvangst van betaling.

Zekerheid naar de toekomst toe

Bij de betaling van de heffing, krijg u fiscale immuniteit. Daarnaast krijgt u de waarborg dat u niet strafrechtelijk vervolgd zal worden voor fiscale fraude en fiscale valsheid in geschrifte voor de geregulariseerde inkomsten.

Andere inkomsten?

Buiten enkele uitzonderingsgevallen, kunnen alle fiscale schulden worden geregulariseerd. Voor btw-handelingen, registratierechten en successierechten is het ook mogelijk om fiscaal te regulariseren. Hiervoor gelden bijkomende regels.

Ook vennootschappen en rechtspersonen die onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen fiscaal regulariseren. Afhankelijk van het geval, kunnen hiervoor specifieke regels van toepassing zijn.

Alternatief: spontane regularisatie bij lokale controleur

Naast de regularisatie via het contactpunt kan u er ook voor kiezen om te regulariseren via het lokale controlekantoor. Hiervoor sluit u een akkoord met de eerstaanwezend inspecteur. Deze kan onmiddellijk een akkoordverklaring uitreiken.

Bij een spontane regularisatie bij de lokale controleur kan u niet genieten van strafrechtelijke immuniteit.

4 april 2010

Voorwaarden vrijstelling Vlaamse successierechten familiebedrijven tijdelijk versoepeld

Als u in Vlaanderen een familiale onderneming erft, betaalt u onder bepaalde voorwaarden geen successierechten. Door de economische crisis wordt de loonlastenvoorwaarde tijdelijk op nul gezet en de tewerkstellingsvoorwaarde geschrapt, soms zelfs met terugwerkende kracht. Het is dus mogelijk dat u in bepaalde gevallen een teruggave van al betaalde successierechten kan vorderen. (meer…)

1 april 2010

Hoeveel bedraagt de intrestvoet voor handelstransacties?

De intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties wordt twee keer per jaar
aangepast. Voor het eerste semester 2010 bedraagt hij 8%. Als niets anders is overeengekomen, heeft u recht op de betaling van een intrest tegen deze intrestvoet, zonder ingebrekestelling. De intrest is ook verschuldigd na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak