Nieuws

1 oktober 2010

Opleidingscheques enkel nog voor opleidingen die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt

Om uw concurrentievermogen op peil te houden, moet u investeren in menselijk kapitaal door uw medewerkers opleidingen te laten volgen. Handig meegenomen is het systeem van de opleidingscheques die gedeeltelijk door de gewesten worden gefinancierd. Vanaf 1 augustus jl. heeft de Vlaamse regering het systeem van de opleidingscheques wel aangepast. (meer…)

27 september 2010

Strengere voorwaarden voor uitkeringen bij tijdskrediet

Werkt u in de privé-sector en wil u tijdelijk uw beroepsloopbaan onderbreken of minder gaan werken? De regeling van het tijdskrediet voorziet een maandelijkse RVA-uitkering tijdens die onderbreking, een bescherming tegen ontslag en de verdere uitoefening van de betrekking zoals voorheen. Let op, sinds 1 maart 2010 gelden strengere voorwaarden. (meer…)

25 september 2010

Elektronische en papieren facturen voortaan onderworpen aan gelijke regels

Europa heeft de regels van de elektronische facturen gewijzigd om ze gelijk te stellen met die van papieren facturen. Hiervoor heeft ze een nieuwe richtlijn uitgevaardigd waarin praktische uitleg en verduidelijkingen staan over het opmaken van elektronische facturen. (meer…)

21 september 2010

Nieuwe aangifte belasting der niet-inwoners (personen)

Het nieuwe formulier voor de belasting der niet-inwoners is op heel wat vlakken gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De fiscus heeft een circulaire gepubliceerd om toelichting te geven bij de verschillende wijzigingen. (meer…)

19 september 2010

Nieuwe regels successierechten in Brussel

Brussel heeft zijn regels voor de successierechten op drie punten aangepast. Het gaat om aanpassingen die ervoor zorgen dat bepaalde voordelen nu voor inwoners gelden van de gehele Europese Economische Ruimte. Vóór de aanpassingen waren bepaalde regels immers alleen van toepassing op Belgische inwoners. Hiervoor werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de vingers getikt door de Europese Commissie. Wij geven een overzicht van de aanpassingen. (meer…)

15 september 2010

Nieuwe wet op mede-eigendom heeft belangrijke gevolgen voor uw appartement

Woont u in een appartement ? Op 1 september jl. is de nieuwe wet op mede-eigendom of appartementswet in werking getreden. Die wet geldt voor alle mede-eigenaars in België, ongeacht het type vastgoed of bewoning ! Naar schatting 1.200.000 eigendommen vallen onder de toepassing van de nieuwe wet. U vindt hier de krachtlijnen van deze belangrijke wet. (meer…)

13 september 2010

Minder steun voor kmo’s die extern advies vragen

De steun die kmo’s kunnen ontvangen voor ondernemingsadvies bedraagt voortaan nog maximum 2.500 euro. Het succes van dergelijke subsidies is zo groot dat de Vlaamse overheid beslist heeft om het bedrag te halveren. Alleen op die manier kan ze vermijden dat het voorziene budget vroegtijdig opraakt. Daarnaast moeten kmo’s nu ook een extra voorwaarde voldoen: er mag geen relatie zijn tussen de kmo en de dienstverlener. (meer…)

11 september 2010

Register van vervangende ondernemers operationeel

Sinds 1 juli bestaat in ons land een systeem (“register”) van vervangende ondernemers. Zoekt u een vervanger, dan contacteert u een ondernemingsloket. Het loket zoekt vervolgens voor u in het register een geschikte vervanger. (meer…)

7 september 2010

Geen vrijstelling Vlaamse successierechten familiebedrijven zonder jaarrekening ?

Een familiale onderneming of vennootschap kan in Vlaanderen “belastingvrij” overgaan op de erfgenamen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo komt ze enkel voor de vrijstelling in aanmerking als ze gedurende drie jaar vóór en vijf jaar na het overlijden een jaarrekening kan voorleggen. Voortaan moet die jaarrekening worden opgemaakt en gepubliceerd volgens de boekhoudwetgeving die in België van kracht is op het ogenblik van het overlijden. (meer…)

3 september 2010

Hoe zin voor innovatie bij uw werknemers aanmoedigen?

De innovatiepremie is één van de maatregelen van de Federale Overheidsdienst Economie om innovatie in ondernemingen aan te moedigen. Bovendien, fiscaal interessant. U betaalt er geen belastingen en socialezekerheidheidsbijdragen op. De maatregel die in 2006 voor één jaar werd ingevoerd, is intussen verlengd maar loopt nu af op 31 december 2010. (meer…)

1 september 2010

Aangifte Venn.B: last minute checklist

Het aangifteformulier vennootschapsbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de aangifte en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2010. Op die manier heeft u een korte checklist met de laatste aandachtspunten alvorens u de aangifte gaat indienen. (meer…)

31 augustus 2010

Boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt

Werkgevers die de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet tijdig doorstorten, riskeren voortaan een boete. Die bedraagt 10% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.250 euro. Deze boetes zijn van toepassing per periode van bedrijfsvoorheffing. (meer…)

28 augustus 2010

Startbaanregeling schrapt startbaankaart

Werken bij u minstens 50 werknemers? Dan bent u verplicht een vastgesteld aantal jongeren tewerk te stellen met een startbaanovereenkomst. Vanaf 1 april ll. is er procedureel ‘t een en ’t ander verandert. De voordelen blijven wel ongewijzigd. (meer…)

24 augustus 2010

Hoever reikt de werknemersinspraak bij grensoverschrijdende fusies?

De juridische organisatie van een grensoverschrijdend optreden is niet eenvoudig. De werknemersvertegenwoordigers hebben recht op informatie en raadpleging bij een grensoverschrijdende fusie. Maar het bestuur mag bepaalde inlichtingen voor zich houden. De lijst van verboden inlichtingen ligt vast bij koninklijk besluit. (meer…)

21 augustus 2010

Aandelen schenken aan 2% voor vennootschappen in gehele EER

U kan voortaan aandelen van vennootschappen gevestigd in de gehele Europese Economische Ruimte (EER) schenken aan het verlaagde tarief van 2%. Vlaanderen heeft zijn regels voor de toekenning van het verlaagd tarief aangepast nadat het op de vingers werd getikt door de Europese Commissie. Het gunsttarief van 2% werd ingevoerd om zo de overdracht van ondernemingen te vergemakkelijken en de continuïteit van vennootschappen zoveel mogelijk te waarborgen. (meer…)

18 augustus 2010

Code deugdelijk bestuur 2009 is dé referentiecode voor genoteerde vennootschappen

Beursgenoteerde bedrijven moeten sinds kort strengere wettelijke regels rond deugdelijk bestuur toepassen. In uitvoering van de nieuwe wet van 6 april 2010 erkent een koninklijk besluit de Code 2009 als enige mogelijke referentiecode voor deugdelijk bestuur. Wat betekent dit concreet voor de betrokken ondernemingen? (meer…)

16 augustus 2010

Wagen achterlaten als u verkeersbelasting niet betaald heeft

Als u de verkeersbelasting op uw wagen niet betaalt, dan riskeert u uw wagen bij een controle te moeten achterlaten. U krijgt op het moment van de controle wel de mogelijkheid om alsnog ter plekke cash of via bankcontact te betalen. U krijgt in elk geval een boete voor laattijdige betaling. De fiscus geeft aan dat ze de controles op de betaling van verkeersbelasting strenger maakt. (meer…)

13 augustus 2010

Een boekjaar verlengen of verkorten mag

Een boekjaar kan uitzonderlijk langer of korter zijn dan één jaar. Er is geen beperking op het aantal keren dat het boekjaar verlengd of verkort wordt, maar een stelselmatige afwijking kan u best vermijden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft hierover een advies uitgevaardigd. We geven tevens een overzicht van de impact van een wijziging aan het boekjaar op het gebied van belastingen en de voorschriften van het vennootschapsrecht. (meer…)

9 augustus 2010

Neerlegging jaarrekening op papier voorgoed passé

Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een belangrijke verplichting van het bestuursorgaan. Sinds 21 juni 2010 kan u de jaarrekening niet langer op papier neerleggen bij de Nationale Bank van België. Als u de jaarrekening niet online kan neerleggen, kan u deze op papier enkel nog opsturen naar de hoofdzetel van de Balanscentrale in Brussel. (meer…)

2 augustus 2010

St’art invest fonds steunt creatieve kmo’s

Ondanks de wereldcrisis groeit de culturele en creatieve sector sneller dan de rest van de economie. Bent u actief in die sector maar heeft u problemen om financiering voor uw ontwikkeling te vinden? Wanneer uw creatieve kmo zich vestigt in Brussel of Wallonië kan u bij het investeringsfonds St’art aankloppen. Het fonds zorgt voor uitgestelde leningen en deelnemingen in het kapitaal. (meer…)

31 juli 2010

Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2010 vergoed worden tegen 0,3178 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever. (meer…)

28 juli 2010

Het financieel plan van de S-BVBA

Vanaf 1 juni kan u een BVBA oprichten met 1 euro kapitaal. Een boekhouder of ander financieel expert moet helpen bij het opstellen van het financieel plan. De minimumvereisten van dit plan zijn nu wettelijk vastgelegd. U kan uiteraard een uitgebreider financieel plan opstellen voor uw starters-BVBA. (meer…)

25 juli 2010

Kan u een goedgekeurde en neergelegde jaarrekening nog wijzigen?

In principe is een jaarrekening die door uw algemene vergadering is goedgekeurd bindend voor uw vennootschap. In de rechtsleer en rechtspraak wordt dit beginsel wel genuanceerd. U kan een jaarrekening wijzigen als u materiële fouten wil herstellen. (meer…)

23 juli 2010

Ecocheque heeft apart fiscaal regime

Heel wat werknemers en bedrijfsleiders hebben vorig jaar een ecocheque gekregen. Deze cheque wordt niet als loon aanzien, maar is aan een bijzonder fiscaal regime onderworpen. Voor u als werknemer of bedrijfsleider is dit een fiscaal cadeautje waar u geen belasting op betaalt. De fiscus bevestigde recent de fiscale regeling van de ecocheque. (meer…)

19 juli 2010

Zelfstandigen kunnen crisisuitkering aanvragen tot eind september 2010

Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen een uitkering aanvragen wanneer zij het economisch moeilijk hebben. Zij kunnen eigenlijk genieten van de faillissementsverzekering die oorspronkelijk alleen voor gefailleerden bedoeld was. Deze maatregel is tijdelijk en recent verlengd tot eind september 2010. (meer…)

15 juli 2010

Crisispremie voor arbeiders verlengd tot eind september

Ondanks de eerste signalen van economisch herstel, voelen veel bedrijven de naschokken van de crisis. Daarom heeft het parlement de crisispremie (en de andere crisismaatregelen) verlengd tot 30 september 2010 en de strenge formaliteiten die u moet nakomen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschrapt. (meer…)

12 juli 2010

Kinderoppaskosten aftrekken voor een gehandicapt kind tot 18 jaar

De kosten die u doet voor de opvang van uw kinderen onder de 12 jaar, kan u onder voorwaarden fiscaal aftrekken. Voor een zwaar gehandicapt kind is de leeftijdsgrens opgetrokken naar 18 jaar. Om de kosten te bewijzen, heeft u een modelattest nodig dat wordt uitgereikt door de opvanginstelling. Dit attest is recent gewijzigd naar aanleiding van het optrekken van de leeftijdsgrens voor zwaar gehandicapte kinderen. (meer…)

8 juli 2010

Onderhoudsuitkering in jaar van feitelijke scheiding toch aftrekbaar

Onderhoudsuitkeringen die u aan uw (ex)echtgenoot betaalt in het jaar van feitelijke scheiding zijn voor 80% aftrekbaar van uw netto-inkomsten van dat jaar. Hiervoor moeten de algemene voorwaarden om onderhoudsuitkeringen af te trekken voldaan zijn. De fiscus heeft haar standpunt recent gewijzigd naar aanleiding van een evolutie in de rechtspraak. (meer…)

5 juli 2010

Tweede call ecologiesteun gelanceerd

De Vlaamse overheid heeft een tweede oproep gelanceerd voor het aanvragen van ecologiesteun. U kan nog tot en met 31 augustus 2010 een subsidiedossier indienen voor ecologie-investeringen via de website van het agentschap Ondernemen. (meer…)

30 juni 2010

Aangifte vennootschapsbelasting indienen voor 15 september

Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moet u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting indienen vóór 15 september 2010. Als u de aangifte online via Vensoc indient, dan krijgt u een maand extra, tot 15 oktober 2010. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing. (meer…)

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een boekhouder, een fiscalist of een belastingconsulent? U wilt uw eigen zaak oprichten? Of u hebt al een zaak in volle groei en u hebt vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.Maak een afspraak